http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Zpráva o průhlednosti

Účetní období 1.1.2014 - 31.12.2014

Zprávu o průhlednosti vydáváme v souladu s požadavky ustanovení § 43 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a ve smyslu požadavků článku 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných závěrek.

 

Právní struktura, vlastnictví a vztahy v rámci sítě

NEXIA AP a.s. je akciovou společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14203. Jejími akcionáři jsou:

 

Seznam akcionářů NEXIA AP, a.s.  
Sokolovská 49/5, Praha 8, PSČ 186 00  
IČ: 48117013  
Datum: 27.04. 2015 Podíl
   
Ing. Valdemar Linek 18,60%
Ing. Marek Votlučka 12,90%
Ing. Jakub Kovář 16,00%
Minoritní akcionáři 24,00%
NAP Holding 28,50%

 

 

NEXIA AP a.s. je jednou z 590 účetních, poradenských a auditorských společností, kteří jsou členy mezinárodní sítě Nexia International. Nexia International (10. největší globálně operující síť na světě působí v 105 zemích a pracuji v ní více než 20 000 lidí) neposkytuje přímé služby klientům, ale zajišťuje především identifikaci příležitostí na relevantním trhu, odbornost a znalost v rámci sítě, propagaci značky NEXIA, rozvoj a podporu nejvyšších profesních a etických standardů, zajišťování kontroly kvality, vzdělávání v profesních znalostech a dovednostech. Každá z členských společností je samostatným právním subjektem podléhajícím jurisdikci v zemi své registrace. Ručí tak za své závazky a povinnosti. V rámci Nexia International působí regionální seskupení v členění:

 

 • Evropa
 • Severní a Jižní Amerika
 • Afrika a Blízký Východ
 • Asie
 • Austrálie a Oceánie.

 

NEXIA AP a.s. vznikla jako AUDIT PLUS s.r.o. zápisem do obchodního rejstříku dne 22. ledna 1993.

NEXIA AP a.s. je držitelem auditorského oprávnění č. 096 vydaného Komorou auditorů ČR. NEXIA AP není registrována jako auditor v žádné další zemi. 

 

Správa a řízení společnosti

V čele auditorské společnosti NEXIA AP a.s. je představenstvo (Ing. V. Linek, předseda představenstva, ing. J. Kovář, místopředseda představenstva), kontrolní činnost vykonává dozorčí rada (ing. Marek Votlučka, předseda, ing. Michal Kupsa a ing. Marek Polický, členové). V souladu s požadavkem § 5 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech je jak v představenstvu společnosti, tak i v dozorčí radě zajištěna majorita statutárních auditorů. Statutárními auditory v orgánech společnosti jsou ing. J. Kovář (oprávnění KAČR č. 1959), ing. Jiří Smělý (oprávnění č. 2184) a ing. Rudolf Černý (oprávnění KAČR č. 1992).

Ředitelem společnosti (managing partner) je ing. Valdemar Linek.

 

Vnitřní systém řízení kvality a prohlášení o jeho účinnosti

Z našeho členství v síti NEXIA INTERNATIONAL vyplývá povinnost zajišťovat vysokou kvalitu poskytování našich služeb. Důraz na kvalitu byl kladen již v minulosti, tedy před vydáním ISQC 1 a jeho aplikací v České republice. Z praktického pohledu se jednalo o prověrku kvality realizovanou zkušenými auditory z Velké Británie a Francie. Díky těmto externím kontrolám, jejichž charakter měl výrazné atributy poradenství, se podařilo vytvořit účinný systém řízení kvality, de facto zcela odpovídající současným požadavkům. Jeho vylepšování resp. aktualizace bude probíhat v souladu s vývojem profese v České republice a EU.

 

Standardy zajištění kvality auditu

Mezinárodní federace účetních IFAC vydala Mezinárodní standard pro řízení kvality 1 (ISQC 1) "Řízení kvality u společností provádějících audit, prověrky historických finančních informací, ostatní ověřovací zakázky a související služby". Tento standard byl následně schválen Komorou auditorů České republiky a je účinný od 15. 6. 2005.

ISQC 1 stanoví zásady řízení kvality ověřovacích zakázek, které by měla mít zavedena každá auditorská společnost. Požadavky se týkají oblastí:

 

 • Odpovědnost vedení za kvalitu v rámci společnosti
 • Etické požadavky
 • Postupy pro přijetí klienta a pokračování vztahů s ním a pro zvláštní zakázky
 • Lidské zdroje
 • Provádění zakázky
 • Průběžné monitorování.

NEXIA AP. a.s. zajišťuje plnění těchto požadavků níže uvedeným způsobem:

 

a) Odpovědnost vedení za kvalitu v rámci společnosti

Všichni společníci v kategorii "senior partner"1(3 auditoři a 2 bez auditorské kvalifikace) se podílejí na komunikaci s ostatními společníky i zaměstnanci společnosti, ve které zdůrazňují primární požadavek kvality, a to nejen jako nástroj realizace odpovídajících výnosů za provedenou práci, ale i jako morální imperativ současné doby.

Písemné i ústní instrukce obsahují upozornění, že chování, které bude v rozporu s ustanoveními ISQC 1 a obecně v rozporu s etickým a profesním jednáním společníka či zaměstnance auditorské firmy bude nekompromisně hodnoceno jako nevhodné a nežádoucí. V zásadních případech pak mohou osoby uvnitř firmy očekávat hmotné i nehmotné sankce.

b) Etické požadavky

Mezi etickými požadavky, a to v souladu se současným vnímáním postavení auditorské profese, se jako zcela zásadní jeví nezávislost. S ohledem na velikost společnosti není jmenován samostatný partner odpovědný za nezávislost, ale tato funkce je podle naše názoru vhodně integrována s pozicí partnera odpovědného za řízení kvality. Tento partner je odpovědný za implementaci veškerých etických pravidel obsažených v Etickém kodexu IFAC/Etickém kodexu KAČR. Pozornost je zaměřena především na:

 

 • Identifikaci hrozeb vyplývajících z osobních či finančních vztahů s klientem
 • Identifikaci hrozeb vyplývajících z kontroly po sobě samém, a to nejen v rámci auditorské společnosti samé, ale i v rámci sítě a v rámci skupiny2
 • Eliminaci hrozeb příslušnými opatřeními
 • Školení k tématu nezávislosti
 • Nahlášení potenciálního nebo zjevného porušení nezávislosti
 • Zdokumentování nezávislosti především u subjektů veřejného zájmu, ale i u dalších klientů
 • Písemná prohlášení členů auditorského týmu o nezávislosti
   

Společnost vydalaPravidla pro zajištění nezávislosti v auditorské společnosti NEXIA Prague a.s.,tato pravidla jsou k dispozici všem společníkům i zaměstnancům auditorské společnosti. Jejich poslední verze, tedy ta, která je platná k datu vydání této zprávy byla zpracována dne 15. 8. 2008.

c) Postupy pro přijetí klienta a pokračování vztahů s ním a pro zvláštní zakázky

Je vytvořen neformální systém přijetí zakázky, kdy při přijetí nového klienta je v závislosti na jeho velikosti informován buď minimálně jeden další senior partner nebo (v případě velké či zdánlivě problematické zakázky) všichni senior partneři. Toto neformální rozhodnutí je pak zdokumentováno v auditorském spise příslušného klienta.

d) Lidské zdroje

Připřijímání zaměstnancůse věnujeme nejen posouzení jím dosaženého vzdělání, popřípadě i dosavadní praxe, ale vždy je proveden i pohovor minimálně jedním ze senior partnerů a následně pak ředitelem společnosti, který má vždy rozhodující slovo. Kvalitu zaměstnance přijímaného na nižší pozice (tedy zpravidla absolventa vysoké školy) ve většině případů testujeme i písemnou formou. Testovány jsou jak profesní znalosti, tak i "soft skills" a znalosti jazykové ("working knowledge of English" je minimálním požadavkem pro přijetí).

V oblastiprofesního rozvojeje ponechána absolventům (pozice junior asistent) relativní volnost. Poměrně malé procento z nich je zaměřeno na vzdělávání směřující ke kvalifikaci statutární auditor, většina je zaměřena na kvalifikaci ACCA resp. jeho modifikaci v podobě Svazu účetních nebo na daňové poradenství. Auditoři jsou zapojeni do systémů KPV organizovaného a vyžadovaného KAČR. V celé historii firmy nedošlo k situaci, že by auditor nesplnil požadavky KPV a jeho jméno bylo uvedeno na "černé listině" v časopise Auditor. Většina vzdělávacích aktivit je realizována mimo společnost (KAČR, SÚ, KDP, vzdělávací agentury), NEXIA AP a.s. však tradičně organizuje také "in company" školení, zaměřené na IFRS, daňovou problematiku, otázky metodiky auditu, boje proti praní špinavých peněz, obecná ekonomická témata (např. finanční krize) atp.

V oblasti lidských zdrojů je důležitý idohled a řízení. Každý partner odpovědný za zakázku (odpovědný auditor) je logicky odpovědný i za to, že všichni členové auditorského týmu dané zakázky mají k jejímu provedení dostatečnou odbornost a potřebné zkušenosti. Odpovídá i za způsob, jakým je zakázka řízena (práce manažera zakázky), především pak za to, že práce služebně mladších kolegů je dostatečně sledována a prověřována, a těmto zaměstnancům je poskytnuta i odpovídající rada, je-li zapotřebí.

Jako v každé středně velké společnosti je určitým problémemkariérní postup. Hodnocení se provádí dvakrát ročně a skládá se z hodnocení verbálního, tedy nehmotného a z hodnocení finančního (pololetní odměny). Společnost používá de facto 4 stupňovou hierarchickou strukturu (sestupně)

 

 • Auditor /partner odpovědný za zakázku
 • Manažer
 • Asistent senior
 • Asistent junior

 

Postup v rámci obecné kategorie asistent nečiní závažných problémů a je funkcí času (cca 2 - 3 roky). Odlišnosti spočívají především v přidělované práci a ve výši odměn. Pro pozici manažer je již zapotřebí nejen odpovídající rozsah znalostí z oblasti účetnictví, daní a auditu, ale i schopnost řídit auditorský (pracovní) tým a jednat na úrovni s klientem (v řadě případů i v jiném než rodném jazyce). V posledních dvou letech jsme se věnovali problematice postupu na pozici partner, což se ve svém důsledku projevilo ve změně právní formy společnosti (s.r.o. - a.s.) a v převodu obchodních podílů/akcií na další společníky (viz. výše).

e) Provádění zakázky

Za základní považujeme konzistentní metodiku, podporovanou systémy CAAT. Z nich je třeba uvést běžné softwarové produkty Microsoft Office, ale především produkt IDEA, užívaný k datové analýze velkých datových souborů nebo těch souborů, kde se dá očekávat vysoká chybovost. Metodika se průběžně vylepšuje, ale vždy tak, aby pro jednu auditorskou sezonu byla v zásadě neměnná. Za určitých okolností i z této zásady existují výjimky. Velikost firmy neumožňuje striktně odvětvové rozdělení týmů, ale existuje snaha o určité shlukování odborníků na určité odvětví do týmů. To samé platí i v případě, že účetní závěrky jsou sestavovány podle IFRS, nebo se jedná o konsolidované účetní závěrky (nejčastěji pozice auditora složky).

V případě, že auditním klientem je subjekt veřejného zájmu3, je určen nezávislý partner odpovědný za prověrku řízení kvality na zakázce (enagagement quality control review). Tato prověrka je uskutečněna i tehdy, pokud se partner odpovědný za kvalitu nebo partner odpovědný za zakázku domnívají, že zakázka je svým rozsahem, průběhem či dalšími okolnostmi takového charakteru, že vyžaduje zvýšenou pozornost.

Za určitých okolností (neobvyklé transakce, odhady, postupy) lze předpokládat, že k dodržení požadované kvality jsou nezbytné konzultace, které mohou být prakticky realizovány:

 

  • v rámci firmy
  • v rámci skupiny
  • v rámci sítě Nexia International.

 

Vyžádání si konzultací není považováno vedením firmy za projev nedostatečné profesní úrovně člena týmu, ale naopak jsou podporovány a koordinovány.

Partneři odpovědní za zakázku se v případě auditu subjektů veřejného zájmu střídají ve lhůtě určené ISQC 1.

f) Monitorování

Proces monitorování je v souladu s ISQC 1 prováděn po vydání zprávy auditora, přičemž je dodržována zásada, že je každý auditor/partner odpovědný za zakázku hodnocen nejméně jednou za 3 roky.

Výsledek monitorování představuje zpětnou vazbu pro auditora/partnera a za určitých okolností lze výsledky monitorování i zobecnit pro ostatní auditory/partnery. Za součást monitorování je možné považovat i systém kontroly kvality (QC) v rámci sítě Nexia International.

 

Poslední prověrka řízení kvality auditu v souladu s článkem 29 směrnice 43/2009/ES

Zákon č. 93/2009 o auditorech upravuje systém řízení kvality v § 24. Prověrka kvality podle tohoto zákona proběhla ve společnosti NEXIA AP a.s. v únoru/březnu 2010.

 

Finanční informace za rok končící 31.12. 2014 (vybrané, neauditované, v tis. Kč).

 

Ukazatel

2011

2012

2013

2014

Celkový obrat

36761

40145

34092

31779

Z toho

 

 

 

 

Statutární audit

18099

18426

17086

17112

Ostatní auditorské služby

1008

2161

2233

2563

Služby daňového poradenství

480

613

874

455

Ostatní služby

17174

18945

13898

11648

 

Seznam subjektů veřejného zájmu, jejich účetní závěrku v průběhu roku končícího 31. 12. 2014 auditovala společnost NEXIA AP, a. s.:

TOMA a. s., IČ 18152813
České dráhy, a. s., IČ 70994226

 

Odměňování partnerů

Společníci jsou odměňováni podíly na zisku/dividendami, o jejichž výši a termínu výplaty rozhoduje valná hromada. Všichni společníci mají zároveň se společností NEXIA AP, a.s. uzavřenu pracovní smlouvu a jsou tedy odměňováni zároveň za výkon práce.

 

Prohlášení ke zprávě

Společníci/akcionáři společnosti NEXIA AP, a.s.prohlašují, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou informace obsažené v této zprávě v čase jejího vydání korektní.

Zpráva je zveřejněna na www.nexiaap.cz a ve vytištěné podobě je k dispozici na adrese sídla firmy, Sokolovská 5/49, Praha 8.

Praha, 13. 3. 2015

Za NEXIA AP a.s.

 

Ing. Jakub Kovář Ing. Valdemar Linek
místopředseda představenstva předseda představenstva
partner odpovědný za kvalitu výkonný ředitel

 

 


1)Formálně se jedná o akcionáře s podílem 16% akcií
2)Viz příloha č. 1
3)Viz § 2 zákona č. 93/2009 o auditorech

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.