http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Služby regionálního rozvoje


Rozvoj obcí, měst i regionů
je dnes do značné míry utvářen dlouhodobou a usilovnou spoluprací jednotlivých regionálních aktérů, tj. osob a institucí z daného území, které mají zájem na moderním rozvoji jim svěřeného území. Komplexní a zdárný rozvoj území je úzce spjat se zaváděním nových forem a metod strategického plánování, které kladou důraz zejména na spolupráci obyvatel území při zajišťování jejich základních potřeb a zvyšování kvality života s ohledem na respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. Strategický plán rozvoje obce (města, regionu) je dokumentem, který komplexně řeší sociálně ekonomický rozvoj obce s výhledem na období deseti až patnácti let. Prostřednictvím zpracování a uplatňování kvalitních strategických rozvojových koncepcí mohou obce významně pozitivně ovlivnit svoji pozici v sociálně ekonomickém systému kraje či dokonce celého státu. Zároveň může obcím napomoci v získávání vnějších zdrojů financování nebo jim napomoci k lepšímu nakládání se zdroji vlastními.

Zpracování samotného plánu a formulace vize a cílů předchází analýza současného stavu, tedy současných potřeb, problémů a příležitostí rozvoje obce. Tato analýza musí být ukončena podstatnými a jasnými závěry a musí mít přímou návaznost na formulaci cílů strategie. Při jejich utváření je důraz kladen na partnerství jednotlivých regionálních aktérů ze všech sektorů ekonomiky (veřejného, podnikatelského i neziskového), kteří se tak sami podílejí na specifikaci hlavních cílů rozvoje území.

Společnost Nexia AP a.s. poskytuje v těchto oblastech služby týkající se zejména zpracování komplexních rozvojových strategií obcí, měst, mikroregionů i krajů, dále nabízí poradenské služby v oblasti řešení rozvojových problémů územních celků, zpracování dílčích analýz či komplexních socioekonomických regionálních studií, analýzy územních dopadů velkých investičních projektů, zpracování studií regionálního vědeckovýzkumného potenciálu a možnosti jeho rozvoje, včetně analýz možností rozvoje role jednotlivých subjektů (vysoké školy, klastry apod.) v regionu či identifikace bariér tohoto rozvoje.

Komparativní výhodou týmu Nexia AP a.s. je skutečnost, že je složen jak z interních odborníků, tak i externích analytiků a odborných konzultantů v dané oblasti, kteří mají v této problematice bohaté zkušenosti. Nexia AP a.s. tak přispívá k růstu a rozvoji svých klientů, navíc vždy dbá na osobní přístup a maximální respektování potřeb klienta.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.