http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Konzultace v oblasti účetního, daňového a obchodního práva


V průběhu existence účetních jednotek nastávají situace, kdy je na problémy účetní, daňové, i z oblasti obchodního práva nezbytné získat nezávislý odborný pohled zvenčí. Smyslem předmětných konzultací je nalezení a navržení takových konkrétních uspořádání obchodních nebo jiných vztahů, jež budou příslušnému subjektu zajišťovat z účetního i daňového hlediska efektivní a zároveň i bezpečná řešení. Další formou této poradenské a konzultační činnosti je spolupráce při řešení již vzniklých problémů, a to opět jak z hlediska účetního a daňového, tak z pohledu obchodního práva.

Je zcela nepochybné, že realizace nejrůznějších právních kroků (vznik společnosti, volba optimální formy a struktury podnikatelského subjektu, přeměny společností, prodeje podniků či jejich částí apod.) v sobě sama o sobě zahrnuje celou řadu úskalí a rizik. Těm je však možné předejít právě v případě využití námi nabízených konzultačních služeb. V praxi totiž vždy platí, že téhož nebo obdobného cíle může být v zásadě dosaženo více alternativními cestami, přičemž ne všechny se nutně musí jevit jako optimální jak z účetního, tak například daňového hlediska. A právě naším úkolem je nacházet a navrhovat klientovi takové cesty a řešení, jež povedou nejen k naplnění příslušného zadání, ale současně budou představovat i nejefektivnější (a zároveň maximálně bezpečné) řešení ze všech v úvahu potenciálně připadajících variant.

Výhodou námi nabízených řešení je zejména možnost využití našich dlouholetých zkušeností na straně jedné a týmu odborníků na straně druhé. Specializace našich kolegů není omezena pouze jednou izolovanou disciplínou, i když se v ní profilují, ale díky jejich mnohaleté praxi jsou schopni řešený problém vyhodnotit z mnoha aspektů. Výhodou našich kolegů je jejich flexibilita a aktivní myšlení. Jinými slovy můžeme konstatovat, že k řešení jednotlivých zadání je přistupováno komplexně, s maximální snahou o nalezení optimální varianty představující co nejefektivnější, ale současně i zcela bezpečné, řešení příslušné konkrétní situace. V případě potřeby (v rámci složitějších projektů) je pak samozřejmostí zapojení spolupracujících renomovaných právních kanceláří do našich řešitelských týmů.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.