http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Likvidace společností


V životě ať již jakéhokoli podnikatelského subjektu může v určité fázi nastat okamžik, kdy pokračování ve stávajících ekonomických aktivitách se z rozličných důvodů začne jevit neefektivním, a tak v případech, kdy není např. nalezen alternativní předmět podnikání či jiné vhodné řešení (např. fúze či jiná forma přeměny, prodej podniku apod.), dojde jeho vlastník k nezvratnému rozhodnutí, že odpovídajícím východiskem je pouze likvidace a následná výplata likvidačního zůstatku oprávněným osobám. V případě, že příslušný podnikatelský subjekt nedisponuje v takové situaci odpovídajícím administrativním zázemím, vzniká otázka, jak celý proces likvidace zabezpečit tak, aby proběhl co nejefektivněji, bez zbytečných průtahů a rizik a aby tedy na jeho konci bylo dosaženo kýženého cíle - konkrétně výmazu příslušného subjektu z obchodního rejstříku, resp. výplaty podílu na likvidačním zůstatku všem oprávněným osobám. A právě v takových situacích jsme schopni nabídnout naše služby, které zajistí odpovídající řešení.

Z podstaty věci není likvidace společnosti logicky oblastí, s níž by měla nejširší ekonomická veřejnost detailnější zkušenosti. Byť samozřejmě celá řada procesů v účetní a daňové oblasti vykazuje i v průběhu likvidace obdobné parametry jako v případech běžného fungování podnikatelských subjektů, existuje zde celá řada specifik a odchylek, bez jejichž znalosti může dojít ke vzniku celé řady komplikací, rizik a průtahů, jež logicky celý proces likvidace značně prodlužují a tím ve své podstatě i prodražují. Obdobně je možné konstatovat, že krom standardních účetních a daňových procedur nezbývá než v průběhu likvidace realizovat i celou řadu specifických právních a administrativních úkonů, jejichž realizace je opět výrazně jednodušší a efektivnější, pakliže jsou tyto zabezpečeny týmem specialistů a nikoli například likvidační skupinou složenou ze zaměstnanců likvidovaného subjektu, jejichž zkušenosti s podobnými procesy jsou jednak ve většině případů v zásadě minimální a kteří navíc z podstaty věci mohou být i v jistém ohledu spíše motivováni k prodlužování (a tím i prodražování) celého procesu než k jeho urychlení a maximálnímu zefektivnění.

Společností Nexia AP a.s. poskytované služby v oblasti likvidací představují zcela komplexní řešení příslušného zadání. Vzhledem k možnostem využití spolupracujících právních kanceláří, jakož i dalších specializovaných subjektů (oblast vedení účetnictví, zpracování znaleckých posudků) disponujících odpovídajícími zkušenostmi, je společnost Nexia AP a.s. schopna, zcela zabezpečit proces likvidace nejrůznějších podnikatelských subjektů od sepsání příslušného rozhodnutí valné hromady o ukončení činnosti a vstupu do likvidace, přes kompletní realizaci i administraci celého procesu (zabezpečení účetní a daňové agendy, sestavení příslušných daňových přiznání, komunikace s územními finančními orgány, správními orgány, jakož i oblastními archivy, vymáhání pohledávek, zpeněžování ostatních složek majetku, úhrada závazků jednotlivým věřitelům apod.) až po jeho završení podáním návrhu na výmaz z obchodního rejstříku, výplatou podílu na likvidačním zůstatku oprávněným osobám a samotným výmazem.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.