http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Konsolidace


V dnešním ekonomickém prostředí se stávají různé vlastnické transakce a podnikové kombinace zcela běžnou součástí života společností. Na tento trend se samozřejmě snaží reagovat kromě jiného i účetní a daňová legislativa. Pokračující evropská harmonizace účetnictví se přitom snad nejvýznamnějším způsobem promítla do českých účetních standardů právě v oblasti sestavení konsolidované účetní závěrky, kdy zákon o účetnictví akceptuje či v některých případech dokonce nařizuje použít k sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropského společenství. Konsolidované účetní závěrce se tak konečně a zcela logicky dostalo i v našem ekonomickém prostředí a účetní praxi potřebné pozornosti. Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka skupiny podniků (ekonomického seskupení podniků), která slučuje stav majetku a závazků a dosažené výsledky hospodaření konsolidující účetní jednotky s její podílovou účastí v ostatních podnicích daného ekonomického seskupení podniků, tj. jedná se o účetní závěrku celé skupiny prezentovanou jako účetní závěrku jediného podniku. Konsolidovaná účetní závěrka tak slouží k ucelenému informování akcionářů a dalších uživatelů této účetní závěrky o finanční pozici, výkonnosti, peněžních tocích a o hospodaření managementu se svěřenými zdroji.

Jakkoliv je definice konsolidované účetní závěrky jednoduchá a zřejmá, samotný proces jejího sestavení skýtá mnohá úskalí a vyžaduje odborný a fundovaný náhled ve všech fázích jejího sestavení. V případě zmiňované povinnosti sestavení konsolidované účetní závěrky dle Mezinárodních účetních standardů přesahuje samozřejmě celá problematika významně hranice její úpravy obsažené v ČÚS a vyžaduje zcela samostatné řešení. I bez této "komplikace" však překračuje proces sestavení konsolidované účetní závěrky hranice běžné účetní praxe a vyžaduje navíc odborné zázemí i v jiných ekonomických disciplínách; příkladem může být nutnost odborného stanovení reálné hodnoty majetku a závazků (provedení znaleckého ocenění) k datu akvizice. Bez odpovědného a kvalifikovaného přístupu k jednotlivým dílčím fázím sestavení účetní závěrky kombinovaného se schopností komplexního pohledu na sestavovanou účetní závěrku je jen velmi obtížné dosáhnout požadované kvalitativní charakteristiky konsolidované účetní závěrky.

Společnost Nexia AP a.s. se dlouhodobě zabývá auditorským ověřováním konsolidovaných účetních závěrek a dále i poskytováním komplexního poradenství při sestavování konsolidovaných účetních závěrek, a to jak dle ČÚS, tak i dle Mezinárodních účetních standardů. Opírá se přitom o dlouholeté zkušenosti svých zaměstnanců a možnosti využití široké škály aktivně nabízených služeb různých ekonomických disciplín. Výhodou zajištění jakýchkoliv služeb týkajících se konsolidace společností Nexia AP a.s. je tedy vysoká odbornost, komplexnost a profesionalita, které v kombinaci s osobnímu přístupem vedou ke spokojenosti zákazníka.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.