http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Daňové poradenství


Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, jež by bylo profesionálně schopno splnit veškeré povinnosti, případně existují vysoce odborné záležitosti, které subjekty buď nemohou, nebo nechtějí z různých důvodů řešit samy. Proto je obvyklé využívat externích poradenských služeb. Požadavky na poradce v této oblasti jsou velmi široké. Jedná se například o zajištění vedení odpovídající daňové evidence, sestavení příslušných daňových přiznání, běžné daňové poradenství a konzultace k vybraným komplikovanějším problémům pramenícím mimo jiné i ze stále se dynamicky vyvíjející daňové legislativy České republiky, zastupování před veškerými územními finančními orgány ve věci všech typů daní, až po realizaci činností směřujících k eliminaci negativních důsledků územními finančními orgány provedených kontrol a dopadů ať již ve formě daňových doměrků nebo příslušenství daně. Současně je pak dále možné konstatovat, že nikoli nevýznamnou prioritou celé řady ekonomických subjektů je předem eliminovat (samozřejmě v rámci legálních možností daných platnou legislativou) daňovou zátěž, a tak určitý typ poradenských služeb směřuje i do oblastí daňových optimalizací a daňového plánování, s cílem příslušné daňové břemeno jistým způsobem eliminovat.

Rizika vyplývající z nesprávných doporučení či rozhodnutí realizovaných v daňové oblasti jsou zcela nasnadě. Dopadem jsou potenciální doměrky daně, daňová příslušenství, eventuelně pokuty ukládané v případě neplnění povinností nepeněžité povahy. Druhou významnou množinou potenciálních dopadů jsou pak zejména neefektivnosti představované vyššími daňovými odvody v případech, kdy nebyla zvolena z daňového pohledu optimální varianta z potenciálně možných řešení či aplikováno daňově výhodnější řešení.

V oblasti daňového poradenství je společnost Nexia AP a.s. schopna na vysoké profesionální i odborné úrovni zabezpečit veškeré daňově poradenské služby a to i díky spolupráci s partnerskými společnostmi - daňovou kanceláří PRAGUE TAX SERVICES, a.s., a znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. se znaleckou doložkou pro "daně, daňový systém České republiky a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění". Jedná se zejména o následující služby:

  • vedení odpovídající daňové evidence a následné sestavení daňových přiznání
  • sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z přidané hodnoty, eventuelně k dalším typům daní placeným na území České republiky na podkladě dokumentů předložených klientem
  • výkon běžného daňového poradenství a průběžné poskytování konzultací k vybraným komplikovanějším problémům pramenícím mimo jiné i z naší stále se poměrně dynamicky vyvíjející legislativy
  • komplexní zastupování před veškerými územními finančními orgány ve věci všech typů daní placených na území České republiky
  • realizace činností směřujících k eliminaci negativních důsledků územními finančními orgány provedených kontrol a z nich vyplývajících důsledků (ať již ve formě daňových doměrků nebo příslušenství daně)
  • daňové plánování a daňové optimalizace
  • aplikace metod mezinárodního zdanění a smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů a majetku
  • zpracování žádostí o vrácení DPH, formulace nejrůznějších žádostí a podání adresovaných územním finančním orgánům
  • ve spolupráci s advokátními kancelářemi zastupování podnikatelských subjektů v rámci soudních sporů s územními finančními orgány
  • veškeré další daňově - poradenské služby

Pro výkon výše uvedených činností disponuje společnost Nexia AP a.s. jak odpovídajícím personálním zázemím, kdy mnozí z naši kolegů jsou daňovými poradci, členy Komory daňových poradců ČR, tak zejména mnohaletými zkušenostmi vycházejícími z desítek realizovaných daňových řízení a stovek každoročně zpracovávaných přiznání k nejrůznějším typům daní (ve spolupráci se společností PRAGUE TAX SERVICES, a.s.).

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.