http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://www.nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink
Nexia AP:

Audit projektů podporovaných EU


Vstupem do EU získala Česká republika právo čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Přes relativně pomalý a často kritizovaný rozjezd procesu přípravy čerpání prostředků z EU se čerpání prostředků EU (ale i např. tzv. Norských fondů) dotýká velkého počtu subjektů neziskového i podnikatelského sektoru, ať již tyto subjekty hrály v rámci konkrétního dotačního titulu roli řídícího orgánu, konečného příjemce či konečného uživatele. Dá se předpokládat, že čerpání dotací z EU se stane běžnou praxí pro mnoho nepodnikatelských i podnikatelských subjektů v ČR.

Významné finanční toky vyžadují přiměřenou úroveň kontroly, a nejinak tomu je i v případě čerpání "evropských peněz". Evropská Komise proto zahrnuje mezi závazné podmínky čerpání finančních prostředků i konkrétní požadavky na ověření nezávislým certifikovaným expertem (auditorem). Tento požadavek se opět dotýká subjektů na všech úrovních čerpání finančních prostředků EU, přes ministerstva až po malé neziskové organizace. Zejména pro malé subjekty jinak nepodléhající povinnému auditu přitom znamená čerpání prostředků EU i významný kvalitativní zásah do způsobu vedení jejich účetnictví. Čerpání finančních prostředků z fondů EU znamená pro tyto subjekty často i nutnost řešení podstatných otázek týkajících se daňové legislativy (zejména v oblasti DPH).

Společnost Nexia AP a.s. se již od počátku zabývá problematikou auditorského ověřování čerpání finančních prostředků z EU, a to na všech úrovních řízení a čerpání finančních prostředků EU. Společnost Nexia AP a.s. navázala v této oblasti aktivní spolupráci s experty z řad vysokoškolských odborníků, jejichž znalosti a odborné zkušenosti může dle potřeby využívat při řešení složitějších problémů. Výhodou zajištění služeb týkajících se auditu programů a projektů EU společností Nexia AP a.s. je tedy vysoká odbornost, komplexnost a profesionalita, které v kombinaci s osobnímu přístupem vedou ke spokojenosti zákazníka.

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.